จากใจเราเพื่อสังคมไทย

     ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย "คอสโมทรัค" มุ่งเน้นและให้ความสำคัญถึงคุณค่าของทุกชุมชนและสังคมที่ด้อยโอกาส ดังนั้นโครงการ "ต้นกล้างามด้วยน้ำใจ" จึงถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่างๆ สำหรับโรงเรียนหรือชุมชนในท้องถิ่นที่ขาดแคลนการสนับสนุน หรือที่ได้รับอยู่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง อย่างเช่น โครงการสร้างอาชีพ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำขนมอบเพื่อเป็นอาหารกลางวันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน, โครงการสร้างห้องสมุดและห้องสุขาเพื่อสาธารณประโยชน์, การมอบสื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

     สำหรับโครงการเหล่านี้ "คอสโมทรัค" ได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามชุมชนหรือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนการสนับสนุนที่เพียงพอ โดยเราได้รับการตอบรับและร่วมสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่แนะนำสถานที่ให้กับเราและร่วมสนับสนุนปัจจัยต่างๆ อย่างมากมาย เราขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตาและร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อคนไทยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 12 ธันวาคม 2562  

 

 

โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 26 ธันวาคม 2561  

 

  

โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 13 ธันวาคม 2560

 

  

 “คอสโมทรัค” ขอเชิญชวนหน่วยงาน ที่มีความสนใจ ให้ข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่ของท่านกับเรา และโรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะรับโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

โทรศัพท์ (Tel.) : 0-2459-5888  โทรสาร (Fax) : 0-2459-5889

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.