Cosmo Truck

 • ข่าวสารและกิจกรรม

 • คอสโมทรัค "เพื่อสิ่งแวดล้อม"

    
  คอสโมทรัค(Cosmo Truck) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในสังคม จึงมีนโยบายที่จริงจังเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นทั้งระบบการผลิตและการจัดการที่ได้รับมาตรฐาน มอก. / ISO 9001:2008
 • คอสโมทรัคเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ส.ท.ท. : 22-24 สิงหาคม 2558

            งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส.ท.ท. ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 58)

            ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้า งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส.ท.ท. ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 58) เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ

  โครงการ "ต้นกล้างามด้วยน้ำใจ" จึงถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่างๆ สำหรับโรงเรียนหรือชุมชนในท้องถิ่นที่ขาดแคลนการสนับสนุน
 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 10 พฤศจิกายน 2564

           โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

            เมื่อวันที่ 4 พ.ย.- 7 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย...

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 12 มกราคม 2566

           โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

              เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโม ทรัคฯ ซึ่งครั้งนี้ได้เดินทางไปส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง...

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 13 ธันวาคม 2560

            โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

            เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้จัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงอาหารเพื่อน้อง และมอบของบริจาค

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 13 มกราคม 2560

           โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพุทธศิลปะไทยอนุสรณ์

            เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางชมรมสาธารณะประโยชน์ และอนุรักษ์ธรรมชาติของกลุ่มพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อน้อง และมอบของบริจาค

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 20 มกราคม 2560

           โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้จัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างห้องสุขาเพื่อน้อง และมอบของบริจาค อาทิเช่นอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, เสื้อผ้า และขนมต่างๆ แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 25 มิถุนายน 2557

            โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเตย

            มาปันน้ำใจ เพื่อน้องๆ กันอีกครั้ง โดย โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดสร้างห้องสุขาเด็กเล็ก จำนวน 6 ห้อง และห้องน้ำสำหรับผู้ใหญ่ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบส่งน้ำแรงดัน ให้แก่น้องๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเตย ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางทีมงานก็ไม่ไพลาดที่จะเก็บภาพรอยยิ้มเปื้อนความสุขของน้องๆ มากฝากเหมือนเช่นเคยค่ะ

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 26 ธันวาคม 2561

           โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

            เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 27 กรกฎาคม 2565

           โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี

             เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนคณะผู้บริหาร และแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งมอบโต๊ะอาหารนักเรียน ในโครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโม ทรัคฯ ให้กับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)

 • โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 31 สิงหาคม 2566

           โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม (รัฐ-สว่างชัยนาวาอุปถัมภ์) อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

              เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโม ทรัคฯ ครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมติดตั้งให้กับนักเรียน...