1. SALES ENGINEER (Both Junior and Senior level) [2 อัตรา]

2. Part Sales /Parts Administration (Both Junior and Senior level) [2 อัตรา]

3. Purchasing Officer / Supervisor (Foreign Trade) [1 อัตรา]

4. ผู้จัดการเขตขายกรุงเทพ [1 อัตรา]

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ [1 อัตรา]

6. นิติกร [1 อัตรา]

7. เจ้าหน้าที่การเงิน [1 อัตรา]

8. ลูกค้าสัมพันธ์ [1 อัตรา]

9. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร [1 อัตรา]

 

*คลิกเพื่อ Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน*