Cosmo Truck ข่าวสารและกิจกรรม

         ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้และอีสาน ฯ

           เมื่อวันที่ 21/4/63 ทางบริษัทฯ นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้จัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนหน้ากาก ทางภาคใต้และภาคอีสานเพิ่มเติม โดยบริษัทขนส่งไปรษณีย์ไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบริการรับ-ส่งให้ฟรีถึงสถานที่ ดังนี้

         โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

          เมื่อวันที่ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย

         โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

          เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย

          งานประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

          ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้า ในงานประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

          โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้จัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงอาหารเพื่อน้อง และมอบของบริจาค