งานประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

          ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้า ในงานประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557