งานประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2560

         ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้า ในงานประชุมวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2560เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จ.เชียงราย