รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแบบรีไซคลิ่ง (Combined Sewer Cleaning & Water Recycling)

รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแบบรีไซคลิ่ง

เป็นรถยนต์ที่ใช้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงแบบมีระบบ RECYCING SYSTEM สามารถทำการแยกน้ำออกจากสิ่งโสโครกที่ตกตะกอนอยู่ภายในถังและนำน้ำนั้นกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยสามารถทำการฉีดล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ พร้อมกับดูดสิ่งโสโครกเข้ามาเก็บไว้ภายในถังได้ในเวลาเดียวกัน

Description

Combined Sewer Cleaning & Water Recycling

รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแบบรีไซคลิ่ง

         เป็นรถยนต์ที่ใช้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงแบบมีระบบ RECYCING SYSTEM สามารถทำการแยกน้ำออกจากสิ่งโสโครกที่ตกตะกอนอยู่ภายในถังและนำน้ำนั้นกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยสามารถทำการฉีดล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ พร้อมกับดูดสิ่งโสโครกเข้ามาเก็บไว้ภายในถังได้ในเวลาเดียวกันชุดถังและระบบดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำเข้ามาติดตั้งกับตัวรถโดยโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • ขนาดความจุ (m³)  7 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า (10 ล้อ)

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA